Zorg, Welzijn & Economie

Minimabeleid


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Onze fractie merkt dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over de oplossingen voor armoede en minima. Zo lezen we in de nota terug dat we naar een integrale aanpak gaan, en dat er gekeken zal worden naar de individuele situatie van de inwoner. Allemaal gedachten en teksten die D66/GroenLinks, een partij, die gelooft in mensen en in … lees verder

Welzijnskader


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van participatie, van voor elkaar zorgen en ook zijn wij er voorstander van dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien. Inhoudelijk is het dan ook moeilijk om geen groot voorstander te zijn van hetgeen ons wordt voorgelegd in deze welzijnskader. Toch is mijn fractie alles behalve enthousiast over het voorliggende stuk. Ten eerste … lees verder

Vluchtelingen


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Europa is wakker geworden. Het vluchtelingenvraagstuk komt nu ineens dichtbij. Jarenlang luidde buurlanden als Turkije en Jordanië de noodklok over de vluchtelingenstroom uit vooral Syrië. In Libanon, een land waar 4,5 miljoen mensen wonen is 1 op de 4 inwoners een Syrische vluchteling. Dat land neemt momenteel 10.000 vluchtelingen per dag op. Nederland debatteert om 7200 vluchtelingen op te nemen. … lees verder

ToBe or not ToBe


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks is groot een voorstander van bereikbare cultuureducatie voor alle Ridderkerkse kinderen. Maar wij zijn kritisch ten aanzien van het voorliggende reddingsplan voor ToBe. Wij denken dat het noodzakelijk is dat ToBe snel en grondig wordt gereorganiseerd zodat er een gezonde organisatie opgebouwd kan worden die snel kan inspelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Maar wij weten ook … lees verder

Initiatief motie Wmo verordening 2015


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

In de raadsvergadering van 27 november 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk vastgesteld. De fractie van D66/GroenLinks heeft een aangepaste verordening aan de raad voorgelegd. Na discussie heeft de raad besloten het voorstel eerst te bespreken in de commissie Samen leven en daarna ter besluitvorming te behandelen in de raad. Naar aanleiding van de commissiebehandeling op 22 … lees verder

Implementatieplan thuis in de wijk


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De omschakeling naar sociale wijkteams betekent een ingrijpende verandering in de werkwijze van de professionals en betekent ook een verandering voor onze inwoners. Het zal veel tijd kosten voordat deze veranderingen zijn ingedaald en de nieuwe werkwijze zijn meerwaarde al dan niet zal aantonen. Tot die tijd hebben we te maken met een periode waarin veel onzeker is. D66/GroenLinks heeft … lees verder

Sport- en beweegnota


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

D66/GroenLinks is blij dat na een lange periode weer een toekomstvisie sport en bewegen voor Ridderkerk komt. De nota zoals hij nu voorligt bevat veel goede punten waar niemand tegen kan zijn. Toch hebben wij een aantal aan- en opmerkingen. Ten eerste, in de nota wordt gesproken over fietsen en fietshighways omdat dit mensen zou verleiden de auto te laten … lees verder

Actieprogramma Veiligheid


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

D66/GroenLinks is blij te zien dat het beleid zoals nu voorgesteld zich voornamelijk richt op preventieve maatregelen. Het afgelopen jaar zijn er in samenwerking met partners zoals woonvisie al grote stappen gezet en het lijkt ons goed dit beleid voort te zetten. Want als we bijvoorbeeld kijken naar het stijgend aantal inbraken lijkt het mijn fractie inderdaad meer op te … lees verder

Schuldhulpverlening


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Uit onderzoek van Panteia over het jaar 2014 blijkt dat het aantal huishoudens met betalingsachterstanden behoorlijk is toegenomen. Onze fractie vindt het zorgelijk dat deze toename eigenlijk over de gehele linie van de bevolking te zien is. Tot de groep met schulden behoren nu dus niet alleen maar alleenstaanden met kinderen, lagere inkomensgroepen en jongeren zoals vroeger gebruikelijk was maar … lees verder

Toekomstvisie Detailhandel


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De fractie D66/GroenLinks is teleurgesteld. De nu voorliggende toekomstvisie is een algemeen omschrijvend analyserend document van de huidige situatie in Ridderkerk. De analyse en omschrijving waren overigens zeer helder en informatief. Op de kwaliteit van het document hebben wij dan ook geen kritiek. Waar wij wel moeite mee hebben is dat het veel verder dan analyse en omschrijven en met … lees verder

Ouder