Algemene beschouwingen 2017


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

Highlight Speech D66/GroenLinks
Algemene beschouwingen 2017

Voorzitter, het kabinet Rutte III is na lange en moeilijke onderhandelen eindelijk een feit. Het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bevat wat D66/GroenLinks betreft mooie aanknopingspunten waar mijn fractie zich goed in kan vinden. Zo is mijn fractie blij te zien dat er gewerkt gaat worden aan meer vaste banen en zijn we blij te zien dat het kabinet de CO2 uitstoot fors wil verlagen, al kan het natuurlijk altijd beter.

Ook voorzitter zijn wij blij te zien dat het kabinet de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wil aanpassen zodat de democratische legitimiteit beter kan worden geborgd en raadsleden hun controlerende rol beter invulling kunnen geven. Wij ervaren in ons eigen raadswerk namelijk zelf hoe lastig invloed op en controle van grote gemeenschappelijke regelingen zoals de MRDH en VRR is.

Maar voorzitter, bij hetzelfde bullitpoint staat in het regeerakkoord het volgende stukje tekst waar wij vragen over hebben: “Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de wet algemene herindeling te starten”. Als je de tekst leest dan zou je dit kunnen interpreteren
als een opdracht van het kabinet aan de provincies. Wij vragen het college in de door ons samen met Groep Ipskamp en de PvdA ingediende motie daarom in overleg met de provincie en andere relevante stakeholders te gaan en te vragen hoe de provincie deze tekst interpreteert. Maar belangrijker nog vragen wij het college met klem over te brengen dat de GR BAR is juist is getroffen om als gemeente zelfstandig te blijven. En dat de raad zich zal blijven inzetten voor de zelfstandigheid van de gemeente Ridderkerk. Wij hopen dat deze motie op unanieme steun van de raad kan rekenen.

Ook zorg voor ouderen krijgt in het regeerakkoord terecht de aandacht. Want de Nederlander wordt gemiddeld gelukkig steeds ouder en dit vraagt de nodige aanpassingen in huis maar ook buitens huis. Maar hoewel veel ouderen gezond oud worden zijn ze gevoeliger voor ongelukken en blijken ze de meest kwetsbare deelnemers in het verkeer. Dit verdient onze aandacht. Tegelijk voorzitter vragen wij ook aandacht voor ouderen die gewoon thuis wonen, gewoon actief zijn, gewoon in de auto stappen en gewoon op straat rondlopen. Ogenschijnlijk gewoon voorzitter, want we weten uit onderzoek dat ook in Ridderkerk steeds meer ouderen lijden aan een vorm van dementie. Een van de grootste problemen bij dementie blijkt bewustzijn en onbegrip bij vrienden en familie maar ook in het normale maatschappelijke verkeer. D66/GroenLinks dient een motie in waarin wij het college vragen onderzoek te doen naar dementievriendelijke gemeente zodat Ridderkerk net als in Rotterdam op initiatief van Leefbaar Rotterdam, in Baarn op initiatief van het CDA, in Heerlen op initiatief van de PvdA, in Dronten op initiatief van de VVD, in Katwijk op initiatief van de ChristenUnie en in krimpen aan de IJssel op initiatief van de SGP op korte termijn een dementievriendelijke gemeente wordt.

Voorzitter, u kent D66/GroenLinks als de duurzaamheidspartij van deze raad. Wij vinden het van groot belang dat Ridderkerk niet alleen voldoet aan wetgeving maar hierin ook voorop loopt. We dienen samen met de ChristenUnie en de PvdA een motie in om bij nieuwbouwprojecten in Ridderkerk waarvoor nu nog geen vergunningen zijn aangevraagd de eis te stellen dat deze energieneutraal worden opgeleverd zonder gasaansluiting.

Afsluitende voorzitter, ik wil met het bedanken van alle betrokken ambtenaren, het college en de griffie voor het al hun inspanningen bij de totstandkoming van deze begroting ik weet dat dit een enorme klus moet zijn geweest.

Dank u wel voorzitter
Farahnaz Fräser,
Fractievoorzitter D66/GroenLinks

Geplaatst in de categorie Algemeen